Freedom, Zenos Frudakis

Philadelphia, Pennsylvania, USA