Snake

Model: Alena Filinkova
Photo: Tanya Garnysheva